Βιβλιογραφία Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Καταγραφή της μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών.

Επιστημονικώς υπεύθυνος: Σ. Γραμμενίδης

Συνεργάτες: Αικ. Φιλιππίδου, Δ. Λάμπρου

Η έρευνα εστιάζει στην αποτύπωση της μεταφρασεολογικής έρευνας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, που διενεργείται από ελληνόφωνους μεταφρασεολόγους, μέσα από τη συλλογή και καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφικής παραγωγής όπως και στη δημιουργία μίας online διαδικτυακής βιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών, η οποία είναι προσβάσιμη στο http://niobe.frl.auth.gr/hstbibliography/  

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr